1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej „Dogcestories”, zwaną dalej „Akcją”.
 2. Organizatorem Akcji jest Dogcessories Polska (dalej „Organizator”).
 3. Zwycięzcą Akcji jest Uczestnik, którego Historia zostanie przez Organizatora zilustrowana i opublikowana na fanpage’u Dogcessories Polska. (dalej „Zwycięzca”)

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Akcja obejmuje publikację przez Organizatora grafik tematycznych w ramach serii „Dogcestories, zwanych dalej „Komiksami”. Komiksu będą bazowały na historiach nadsyłanych przez Uczestników (dalej „Historie”).
 2. Akcja rozpoczyna się 29 maja 2019 roku i trwa do odwołania.
 3. Akcja odbywa się na stronie Facebook Dogcessories Polska, pod adresem http://facebook.com/dogcessoriespolska .
 4. Historie kwalifikujące się do konkursu powinny opisywać pojedyncze sytuacje z życia psa i właściciela.
 5. Historie mogą być nadsyłane w formie komentarza pod postem promującym Akcję, jak i również za pośrednictwem wiadomości prywatnej bezpośrednio do Organizatora. Powinny zawierać załączone zdjęcie psa będącego bohaterem Historii lub jasno określać rasę zwierzęcia.
 6. Jeden Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 historie.
 7. Podczas Akcji Organizator będzie uprawniony do ilustrowania zgłoszonych przez Uczestników Historii w postaci krótkich Komiksów. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie ich Historii oraz wizerunków ich psów na nadesłanych fotografiach do stworzenia przez Organizatora odpowiednich grafik. Wizerunki psów zostaną przetworzone z fotografii na ilustrację bez bezpośredniego wykorzystania nadesłanych zdjęć.
 8. Organizator zaświadcza, że postacie towarzyszące psom na ilustrowanych Historiach będą fikcyjne i nie będą przedstawiały wizerunków Uczestników przesyłających Historie. Jeśli sam Uczestnik wyrazi w komentarzu lub wiadomości życzenie użycia prawdziwego imienia oraz sportretowania obecnych w Historii postaci w konkretny sposób, Organizator może, lecz nie musi zastosować się do próśb Uczestnika.
 9. Organizator ogłasza Zwycięzców poprzez publikację Komiksu bazującego na zwycięskiej Historii.
 10. Organizator w terminie 7 dni od wyłonienia Zwycięzcy będzie skontaktuje się z wyróżnionym Uczestnikiem w celu ustalenia adresu wysyłkowego dodatkowej nagrody rzeczowej przysługującej za udział w Akcji.
 11. Publikacja kolejnych Komiksów oraz wyłanianie kolejnych Zwycięzców następuje w odstępie co najmniej 14 dni od publikacji poprzedniego materiału. Organizator zastrzega sobie do samodzielnego określenia liczby Zwycięzców w danym miesiącu.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie udziału w Akcji poprzez nadesłanie Historii oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Akcji.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji niniejszego Regulaminu będą przez Organizatora rozstrzygane.
 5. Ewentualne spory sądowe dotyczące uczestnictwa w Akcji będę rozstrzygane przez Sąd w Szczecinie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 7. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.dogcessories.pl, na fanpage Dogcessories Polska na portalu Facebook.